KİRACILAR İÇİN KÖTÜ HABER SÖZLEŞME BİTMEDEN MÜLKTEN AYRILMANIN MAHKEME KARARLARI

18/12/2019 21:09

Taraflar arasında görülen ve Şahsımında bilirkişi olduğum davada İstanbul Asliye 11.Hukuk Mahkemesi’nce verilen .0000000000000 ( dosya numaralarını yazamıyorum ) sayılı kararı bozan Daire’nin ............ gün ve ................ – .............. sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra Bilirkişi ve profosyonel Emlak ve Gayrşmenkul Danışmanı Dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin, davalıya konut/mesken kiracı iken mücbir sebep ve neden göstermeksizin kira kontratı/sözleşme akdini ( kiracı/kiralayanın) kendisi tarafından fesh edildiğini ve kiracının erken çıkması, davalının sözleşme bitmeden keyfi nedenlerden dolayı çıkmak istemesi , davacının kontrat şartlarına ve imzalanan sözleşme hükümlerine göre hareket ederek gerekli ihtar/bilgilendirmeleri yaptığı görülmektedir.Anayasaya göre çıkmak isteyen, kalmak istemeyen kiralayan/ kiracı zoraki dairede/konutta/meskende veya ticarethanede tutulmayacağı bir gerçektir.Fakat hukuki süreçte sonuçlanacak tüm ödemelerden sorumlu olduğu da yasalarla sabittir.
17 ay süren sözleşme bitmeden daireden çıkan kiracının , dairenin meskenin  boş kaldığı 5 aylık süre, aidat ödemeleri ,ısı ve sıcak su ödeleri ve 17 ay süren davayla birlikte yasal fazilerin hesaplanması , kira artışlarının da tüik verilerine göre geriye dönük hesaplanarak ...../...../......... tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar, davalı tarafın temyizi üzerine Dairemizce takas-mahsupla ilgili işlemin yanlış olduğundan bahisle davalı yararına bozulmuş, bu defa da davalı vekili karar düzeltme itirazında bulunmuştur.

Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere davacı kiracının, sözleşmeye göre feshe hakkı bulunduğu, .........  tarihine kadar olan eski ve yeni kira farklarının hükme dayanak yapılan kiracının erken çıkmasına ilişkin bilirkişi raporunda nazara alınmış bulunmasına, ................ tarihinden sonraki dönem için aynı talebin dinlenmesinin mümkün bulunmamasına ve yanlar arasındaki sözleşmede ödenmeyen kira parası ile ilgili takip nedeniyle davalının kendi vekiline ödediği ücretin, davacı kiracıdan tahsil edilmesine imkan verecek bir hükmün mevcut olmamasına nazaran, davalı vekilinin yerinde bulunmayan tüm karar düzeltme itirazlarının reddi gerekmiştir.

Davalı kiracının nlaşılan sözleşme süresinden önce çıkması yönünde Yargıtay mülk sahibinin 5 aylık kira kaybının ödenmesi, aidat ısı sıcak su ve diğer ödemelerin davacıya yasal fazilerin hesaplanarak ödenmesine hükmetmiştir.

Ve yargıtay 

Borçlar Kanunu Madde 325’de:

“Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.” hükmüne karar vermiştir.

Davalı ise 1 Temmuz 2020’ye kadar 25.780.13 TL'yi davacıta ödemesi , ödenmemesi halinde kefilinden alınması tüm bunlar olmadığı takdirde cezai sürecin başlatılması ve itiraz hakkının olmadığı kararını almıştır.

 

Halil GÜLER

0532 260 5234

Profpsyonel Emlak / Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı
Bilirkişi
Emlak Müşaviri