AİDAT ÖDEMELERİ ve YENİ DÜZENLEME KANUNLAR

27/01/2020 21:23

Site ve apartmanlarda düzenli aidat ödemek zorunlu mu? Ödenmezse ne olur? Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, yönetici veya kat malikleri aidatı ödemediğiniz için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.
Bununla da kalmayıp icra takibine uğrayabilirsiniz. İcra yoluyla takipte aylık yüzde 5 gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre evsahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Çünkü bu KMK ile getirilen bir yükümlülük. Bu yükümlülük kanunun 20. maddesinden kaynaklanıyor. O madde şöyle:
“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

Bu maddeden anlaşılacağı üzere herhangi bir mazeretle aidatları ödemekten kaçınamazsınız. Aksi halde, yönetici veya diğer kat malikleri tarafından, yönetim planına, KMK’nun genel hükümlerine göre aleyhinizde dava açabilirler. Aidatı ödemede geciktiğiniz günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız ve icra takibine uğrarsınız.

KMK’nun 34/2 fıkrasına göre, ana gayrimenkulün sekiz ya da daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunlu. Eğer daire sayısı yedi olsaydı, yönetici atanması zorunlu olmayıp kat malikleri isterlerse yönetici atayabilecekleri gibi ana taşınmazı birlikte de yönetebilirlerdi.

KMK’ya göre yönetimi kurulmuş bir apartmanın yöneticisi ödemedikleri aidatların tahsili için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

Mahkemece, öncelikle, yönetim planı, yoksa yasa hükümleri dikkate alınarak toplayacağı bilgi ve belgeler ile davalı kiracıların sorumlu olacağı borç miktarı saptanıp sonucuna göre karar verilir. Yine kanuna göre, aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle yüzde 5’lik gecikme tazminatına hükmedilir. Ancak kendisine icra takibi başlatılan davalı kat maliki veya kiracı, bu takibin haksız olduğunu düşünüyorsa, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde ilgili icra dairesine itirazda bulunabilir.

Son olarak sitelere ilişkin açılacak davalarda görevli mahkemeye ilişkin bir ayrıntıya da dikkat. KMK kapsamında kurulan bir site yönetimi söz konusuysa ilgili Sulh Mahkemesi görevli. Ancak site yönetimi kooperatifse ve ferdileşme yapılmayıp kat mülkiyetine geçilmemiş ise; Kooperatifler Kanunu’nun, 99. maddesi uyarınca ilgili Ticaret Mahkemesi görevli ve bu mahkemede dava açılması gerekiyor.

1- NOT : 2 ay üst üste ödeme yapmıyorsa, YÖNETİM veya APARTMAN yöneticisi  kendisine protesto çekmesi/ihtar göndermesi gerekmektedir.İhtara/ protestoya da cevap vermezse evraklar hukuk müşavirine teslim edilmek zorundadır.
2-NOT : Bir kontrat dönemi içinde kiranın  2 (İKİ) aidat ödenmemesi halinde site yönetim veya apartman yönetim resmi tebligat ile İHTAR çekmediği takdirde.Mülk sahibinden ödeme tahsil edemeyecek...